MERITVE

Osnovne informacije naročniku pregleda

Zakaj se odločamo za meritve varnosti električnih instalacij?

Napaka v posameznem delu stavbe lahko vpliva na nevarnost v celotnem objektu in okolici – dotik faze na ohišje, preboj izolacije naprave, stroja ali postroja, slabi spoji, pregrevanje vodnikov, napačno vgrajeni deli instalacij, pokriti nezračeni porabniki, uporaba podaljškov, vezanih zaporedno.

Zakaj se odločamo za meritve varnosti strelovodov?

Vsi večji objekti v skupni rabi morajo imeti vgrajeno notranjo in zunanjo zaščito pred delovanjem strele, ki v primeru udara strele energijo uspešno odvedejo po najbližji poti v zemljo. Vsak tak objekt je potrebnoperiodično pregledovati ter dokazati ustrezno zaščito.

Na kaj moramo biti pozorni, ko izbiramo našega preglednika, merilca, izvajalca?

Na nizko ceno in na to, da nam tak pregled vzame najmanj časa. Opozarjamo, da najcenejši izvajalci niso vedno najugodnejša izbira. Potrebno se je namreč zavedati, da je varnost zagotovljena le v primeru doslednega izvajanja meritev ter izvedbe celotnega postopka. Hitro vzorčno preverjanje ali izvajanje le ene ali dveh tipov meritev ne zadošča. Celosten pristop mora zagotoviti naslednje:

 • Kadar so vsi kovinski deli povezani med seboj, ni nevarnosti, da koga ubije nevarna napetost med dvema prevodnima deloma!

 • Vsi deli pod napetostjo morajo biti usrezno izolirani. Prah in vlaga ter kondenz na kablih z leti uporabe instalacije zgradijo prevodne poti tudi po drugače neprevodni površini. Nevarnost se pojavi lahko že na vlažni steni.
 • V primeru preboja izolacije, kratkega stika ali okvare nas dodatno zaščitijo varovalke oz. instalacijski odklopniki in stikala RCD. Vendar le v primeru, da so pravilno izbrana ter da v naših instalacijah ni slabih stikov.
 • Za zagotavljanje varnosti mora seveda naš objekt imeti ustrezno ozemljitev in zaščito pred strelo.

Vnaprej se prepričajte, kakšna merilna poročila boste prejeli ob zaključku. Najvišjo stopnjo varnosti v objektu je moč zagotoviti le ob periodičnih izvajanjih pregledov in meritev.

Ob tem zagotavljamo zaščito ljudi in živali, varovanje pred požarom ter ustrezne pogoje za delovanje aparatov in naprav. 

Priložen mora biti zapisnik odkritih napakah in ugotovljenih pomanjkljivostih. Pri vsaki ugotovljeni neustreznosti mora biti podana predlagana rešitev za odpravo pomanjkljivosti, ki se evidentira z datumom odprave ter podpisom odgovorne osebe.

Pregled NN električnih inštalacij mora za pozitivno oceno zajemati vse dele instalacij, ki so vezane na skupno odjemno mesto.

Pregled zaščite pred delovanjem strele mora za pozitivno oceno zajemati vse dele povezanih in povezanih kovinskih delov instalacij zgradbe!

Ustreznost je lahko v najvišji meri zagotovljena po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti. Po odpravi napak je potrebno opraviti ponovni pregled.

Osnovne informacije naročniku meritev

Zakaj se odločamo za meritve varnosti instalacij skupnih prostorov?

Največkrat zato, ker nas v to sili zakonodaja. Vsi večji objekti v skupni rabi morajo imeti ustrezno instalacijsko opremo ter temu primerno ustrezno zaščito ter varovanje. Periodično preverjanje se priporoča vsaj vsake 4 leta, v prihodnje pa bo periodika zavezujoča.

Zakaj se odločamo za meritve varnosti strelovodov?

Vsi večji objekti v skupni rabi morajo imeti vgrajen strelovod, vsak tak objekt pa mora imeti pravilno vgrajene odvodnike, ki v primeru udara strele energijo uspešno odvedejo po najbližji poti v zemljo. Vsak tak objekt je potrebno periodično letno pregledovati ter dokazati ustrezno zaščito. Poleg zakonodaje je vsak dober gospodar dolžan zagotoviti ustrezno varnost ter o izvedenih ukrepih voditi evidenco.

Zakaj se odločamo za meritve varnosti znotraj posameznih delov stavb / stanovanj?

Za varnost znotraj stanovanj in delov stavb v lasti posameznikov mora skrbeti vsak lastnik sam. V prihodnje bo tudi na tem področju postavljena strožja zahteva, saj napaka v posameznem delu stavbe lahko vpliva na varnost / nevarnost v celotnem objektu in okolici – dotik faze na ohišje, preboj izolacije pralnega stroja, grelci v stiku, slabi spoji, pregrevanje kablov, napačno vgrajeni deli instalacij, pokriti nezračeni porabniki, uporaba podaljškov, vezanih zaporedno … Predvidena in priporočena periodika je vsaj enkrat na 10 let in pred predajo v uporabo novemu stanovalcu (prodaja, najem …).

Meritve električnih instalacij za brezhibno napeljavo

Elektroinstalacije so ključen sestavni del vsakega stanovanjskega, poslovnega ali proizvodnega objekta, saj življenje brez elektrike v sodobnem svetu tako rekoč ne obstaja več. Po zakonu je tisti, ki električne instalacije uporablja, dolžan zanje tudi poskrbeti, oziroma – povedano drugače – zagotoviti mora, da so instalacije in naprave varne. Da lahko to zagotovite, je treba opravljati meritve elektroinstalacij, in sicer ne le na začetku ob namestitvi, ampak tudi kasneje. Elektro meritve namreč takoj zaznajo kakršno koli napako v napeljavi, ki jo je treba čim prej odpraviti, da sistem spet ustrezno deluje in da zaradi malenkosti ne pride do večjih okvar.

Kdo lahko izvaja meritve električnih instalacij?

Meritve električnih instalacij so zelo specifična dejavnost, ki jo lahko izvaja le za to ustrezno usposobljen izvajalec. Pri tem mora upoštevati jasno določene standarde in predpise. V podjetju El-Pro, Damjan Božič, s.p. redno izvajamo takšne meritve električnih instalacij in smo za to ustrezno usposobljeni. Rezultati meritev se zapišejo, v primeru napak in pomanjkljivosti pa izvedemo tudi vsa potrebna popravila. S tem zagotovimo varno uporabo in zanesljivo delovanje instalacije in vseh naprav. Ob tem izdamo tudi potrdilo o tem, da smo opravili meritve elektroinstalacij ter o njihovem brezhibnem delovanju.

Zakaj so meritve elektroinstalacij nujne?

Meritve električnih instalacij zagotavljajo varnost in kakovost električne napeljave v objektu. Strokovni izvajalec mora meritve električne instalacije izvesti pred prvo uporabo, periodično (pogostost je odvisna od vrste objekta) in vsakič, ko pride do popravila, spremembe, zamenjave, dodajanja itd. Le tako namreč lahko zagotovite brezhibno delovanje celotnega sistema. Pri takšnih meritvah vam strokovnjaki iz podjetja El-Pro, Damjan Božič, s.p. preverijo kakovost, stanje in ustreznost napeljave, pregledajo, kako varna in zanesljiva je, ter po potrebi odpravijo napake oziroma opozorijo na nepravilnosti ali neskladnosti z zakonskimi določili. Ko so meritve električnih instalacij zaključene, so vsi podatki vneseni v potrebno dokumentacijo, izdamo pa vam tudi potrdilo o ustreznosti napeljave.

Meritve električnih instalacij za brezhibno napeljavo

Pregledi in meritve (prvi in periodični) električnih instalacij v objektu zagotavljajo maksimalen nivo varnosti. Zajeti morajo vse izpostavljene dele in vse tokokroge. Preveriti je potrebno tako skupne prostore (kleti, hodniki, stopnišča, podstrešja, strojnica, kotlovnica …) kot tudi dele objekta v lasti posameznikov. V industrijskih objektih, gradbiščih in na delovnih mestih je treba zajeti tudi dele strojev ter priključenih naprav.

Pregledi in meritve električnih instalacij zajemajo:

 • meritev ponikalne ozemljitvene upornosti objekta,
 • meritev obratovalne in temeljske upornosti objekta,
 • izenačitev potencialov kovinskih delov v objektu,
 • meritve izolacijskih upornosti,
 • meritev impedanc kratkostičnih in okvarnih zank,
 • preverjanje delovanja avtomatskega odklopa, ustreznost varovalk, odklopnikov in RCD stikal.

Po zaključenem pregledu in meritvah se izda ustrezna merilna poročila, ki zajemajo:

 • podatke o posameznem objektu,
 • poročilo o vizualnem pregledu,
 • poročilo z merilnimi rezultati po tokokrogih,
 • spremni list z zapisom odkritih napak.

Meritve električnih instalacij za brezhibno napeljavo

Pregledi in meritve (prvi in periodični) strelovodnih instalacij, lovilne mreže ter povezanih in izoliranih delov zahtevajo poznavanje delovanja učinka strele. Pomemben je način izvedbe povezav bližnjih povezanih ali izoliranih kovinskih delov. Zagotoviti je potrebno odvajanje energije po najbližji poti v tla ter enakomerno porazdelitev napetostnega lijaka. Energijski in prenapetostni odvodniki morajo biti pravilno nameščeni.

Pregledi in meritve strelovodnih instalacij zajemajo:

 • meritev ponikalne upornosti objekta,
 • meritev upornosti zank strelovodne mreže,
 • ocena ustreznosti izdelave,
 • izenačitev potencialov kovinskih delov na objektu,
 • meritve izolacijskih upornosti izoliranih delov,
 • pregled in meritve energetskih odvodnikov,
 • pregled ustreznosti presekov, povezav, pravilnosti izvedbe.

Po zaključenem pregledu in meritvah se izda ustrezna merilna poročila, ki zajemajo:

 • podatke o posameznem objektu,
 • poročilo o vizualnem pregledu,
 • poročilo z merilnimi rezultati po odvodih in zankah,
 • določitev mesta okvar in slabih spojev,
 • spremni list z zapisom odkritih napak.

V sklopu zagotavljana varnosti električnih instalacij in opreme, so obvezne, z zakonodajo določene meritve elektroinstalacij. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Ur.l.RS, št. 41/2009) določa, da je treba izvajati preglede električnih instalacij v stavbah, ki obsegajo pregled, preizkuse in meritve:

 • v rokih, ki niso daljši od 8 let, v vseh stavbah, razen stanovanjskih in stavbah z eksplozijsko ogroženimi prostori;
 • v rokih, ki niso daljši od 2 let, v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protiekslozijsko zaščito;
 • v rokih, ki niso daljši od 16 let, v stanovanjskih stavbah;
 • izredne preglede po poškodbah, popravilih oz. posegih.
 • spremni list z zapisom odkritih napak.

Tudi v starejših stavbah, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo novega pravilnika od 1.1.2013 dalje – Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l.RS, št. 28/2009) določa, da je potrebno preglede sistema zaščite pred delovanjem strele izvajati:

 • vsaki 2 leti pri zaščitnih nivojih I in II;
 • vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV;
 • enkrat letno s 6-mesečnimi vizualnimi pregledi v stavbah, kjer se skladiščijo eksplozivi oz. imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero.

Primer

Primer nabora meritev, ki jih je potrebno napraviti na vsaki posamezni vtičnici. Meritve na posameznem merilnem mestu zajemajo celosten nabor podatkov za oceno kompletne varnosti. Izvedejo se vse predpisane meritve in ocena varnosti za vsak tokokrog posebej (dobro / slabo).

Naslov zgradbe / Stanovanje / Merilno mesto – Dobro

08. 05. 2009 15:52 (Ime in priimek merilca)

IZOLACIJA: L-PE 500V
904MOhm Um: 527V Uiso: 500V
POVEZAVE: R200mA 
R: 0.06Ohm R+: 0.0Ohm R-: 0.1Ohm
Z-LINE (L-L, L-N)
Z: 0.50Ohm Isc: 459A
Z-LOOP (L-PE)
Z: 1.62Ohm Isc: 142A Zaščita: RCD
Tip varov.: C I varovalke: 16A T varovalke: 0.2s
RCD: Uc Id t Re
t: 20ms Id: 275mA Uc: 0.3V Rl: 1Ohm
Idn: 300mA type: AC 0°G Ulim: 50V

Najvišjo stopnjo varnosti v objektu je moč zagotoviti le ob periodičnih izvajanjih pregledov in meritev na vseh treh opisanih nivojih. Tako zagotavljamo zaščito pred udarom električne napetosti (varovanje ljudi in živali), varovanje pred požarom ter ustrezne pogoje za delovanje aparatov in naprav.

KONTAKT

Na vašo poizvedbo bomo odgovorili v čim krajšem času.

  Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek e-naslova ali telefona občasno obveščate o aktualnih aktivnostih za obiskovalce spletne strani elpro-instalacije.com.  Vaše podatke bomo uporabljali izključno za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da pošljete sporočilo na e-naslov: info@elpro-instalacije.com z naslovom Odjava. Po obdelavi zahteve za odjavo vam bo El-Pro, Damjan Božič, s.p. prenehal pošiljati vsebine, od katerih ste se odjavili. Podrobnosti o odjavi, obdelavi in varovanju osebnih podatkov si preberite na strani Pravna obvestila.